VELKOMMEN!

Her på siden kan du læse mere om Virksomhedskonsulentuddannelsen på baggrund af det introduktionsmøde, du eller din leder har haft med os. Denne side giver dig information om uddannelsens opbygning og det faglige indhold.

Hvis du endnu ikke ikke har holdt et introduktionsmøde med os om uddannelsen, så kontakt Uddannelsesakademiet, Birgitte Nielsen, på 22 89 91 89.

 

OM UDDANNELSEN

Virksomhedskonsulentuddannelsen er et udviklingsforløb inklusiv en uddannelse til de konsulenter i kommunerne, som har kontakt til virksomheder inden for beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet. Med uddannelsen skabes en fælles referenceramme og værktøjskasse, der styrker implementeringen af den kommunale strategi.

Uddannelsen skal gøre virksomhedskonsulenterne i stand til i endnu højere grad at kunne identificere og bidrage til udnyttelsen af det uforløste potentiale, der findes i kommunens virksomheder til gavn for både kommunen og virksomhederne selv.

Uddannelsen udspringer bl.a. af beskæftigelsesreformens fokus på, at beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad skal have fokus på landets virksomheder. Forbedret virksomhedsservice bliver en af kerneopgaverne i jobcentrene, så kvaliteten af hjælpen til virksomheder øges. Desuden er et af reformens mål, at kommunerne fremover skal samarbejde på tværs af kommunegrænserne om virksomhedskontakten. For at løfte denne opgave, er der fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling, som skal understøtte et mere professionelt beskæftigelsessystem.

Virksomhedskonsulentuddannelsen bliver målrettet i forhold til din kommunes specifikke kontekst og udfordringer og kan afvikles enten for beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet samlet eller hver for sig. Uddannelsen kan også laves sammen med andre kommuner. Udover det uforpligtende introduktionsmøde afholdes et udviklingsmøde, og derefter tilrettes konceptet og vinklen.

FORMÅLET ER AT...

...målrette og løfte det generelle kompetenceniveau for kommunale virksomhedskonsulenter

...gøre den kommunale erhvervsstrategi operationel og meningsfuld for den enkelte

...fokus flyttes fra de enkelte fagområder til øget forståelse for virksomhederne og deres behov

...der er rette hjælp på rette niveau og til rette tid til virksomhederne i de enkelte kommuner

...alle i det kommunale system kender og arbejder for den samme strategi og målsætning

...uforløst potentiale identificeres og forløses på bedst mulig vis – både i det kommunale system og i virksomhederne

 
 

OPBYGNING

Virksomhedskonsulentuddannelsen er opbygget i to niveauer: En læringsdag og en grunduddannelse. De to niveauer kan købes hver for sig, men kun i rækkefølge. Efterfølgende er der mulighed for en udvidet uddannelse, som bygger oven på læringsdagen og grunduddannelsen.

 
 

LÆRINGSDAG

Læringsdagen tilrettelægges, så medarbejderne opnår øget indsigt i den kommunale strategi og i det paradigmeskifte, der sætter fokus på indlevelse i erhvervslivets kontekst og virksomhedernes realiteter. Med fx oplæg, debat og praktisk arbejde giver læringsdagen inspiration til, hvordan man fremadrettet kan arbejder med at servicere kommunens virksomheder endnu bedre.

GRUNDUDDANNELSE

Uddannelsesforløb hvor deltagerne opnår ECTS-point og certificering i at kunne udleve den kommunale strategi og indgå i forretningsudviklende dialog med de erhvervsvirksomheder, som de har den daglige dialog med. Fire uddannelsesdage samt eksamen.

 
 

ELEMENTER

Læringsdagen (1 dag) og Grunduddannelsen (4 uddannelsesdage + eksamen) udgøres tilsammen af følgende elementer:

 

LÆRINGSDAG

Øget erhvervsforståelse
Rammesætning og introduktion
Paradigmeskifte - fremtidens virksomheds- og erhvervskonsulenter
Den kommunale strategi

UDDANNELSESDAG 1

Introduktion til uddannelsens fokusområder: Procesfacilitering, Personligt Lederskab, virksomhedsforståelse som case
Introduktion til procesfacilitering og facilitatorrollen

UDDANNELSESDAG 2

Procesfacilitering - teori
Procesfacilitering - redskaber
Tema I: Anerkendende kultur
Tema II: Kommunikation

UDDANNELSESDAG 3

Tema III: Mødeledelse
Tema IV: Visioner +målsætninger

UDDANNELSESDAG 4

Procesfacilitering i praksis: virksomhedsforståelse som case
Introduktion til virksomhedsforståelse
Teori: herunder forretningsmodellering, forretningsplaner, vision og mission
Principper for praktisk anvendelse

EKSAMEN

Eksamen for uddannelsesmodulet med forudgående individuelt projekt indenfor procesfacilitering. Eksamen udgøres af mundlig eksamen på baggrund af individuel opgave af max. 8 normalsider.

INDHOLD I UDDANNELSENS ELEMENTER

PARADIGMESKIFTE
Paradigmeskiftet markerer dels nødvendigheden af, at fokusere på virksomhedernes virkelighed, dels den afgørende betydning af konsulenternes arbejde

DEN KOMMUNALE ERHVERVSSTRATEGI
Der arbejdes med den lokale erhvervsstrategi, således at denne bliver present i konsulenternes bevidsthed som overordnet og retningsgivende ramme for arbejdet med at matche borgere og virksomheder, og således at der kan arbejdes samlet mod eksekveringen af strategien som fælles mål.

PERSONLIGT LEDERSKAB
Det Personlige Lederskab opbygger konsulenternes evne til at lede sig selv og øger handlekraft, beslutningsdygtighed og prioriteringsevne.

PROCESFACILITERING - TEORI
Oplæring i procesfacilitering giver konsulenterne værktøjer til at lede og håndtere de samarbejder, der indgår i samspillet mellem konsulent, borgere og virksomheder.

PROCESFACILITERING - PRAKSIS: VIRKSOMHEDSFORSTÅELSE
Virksomhedsforståelse giver konsulenterne evnen til at identificere uforløst potentiale i de enkelte virksomheder og koble dette med borgeres ressourcer og potentiale til gensidig gavn.

 
 

PRAKTISK INFO

Uddannelsesmodulet er et akademifag i Procesfacilitering. Det afholdes af Uddannelsesakademiet og udbydes af Erhvervsakademi Sydvest (EASV). Undervisningen foregår med et stort fokus på, at alt hvad deltagerne lærer sker med et praktisk perspektiv. Det vil sige, at teorier og cases kan omsættes direkte til virksomhedskonsulenternes daglige arbejde.

PRISER
Læringsdag: 30.000 kr. ekskl. moms
Grunduddannelse inkl. læringsdag: 15.000 kr. ekskl. moms pr. deltager (ved min. 10 deltagere)
Hvis der allerede er betalt for læringsdagen, fratrækkes beløbet fra prisen på grunduddannelsen.

TILSKUDSMULIGHEDER
Der er flere forskellige muligheder for at søge tilskud til uddannelsen. I kan fx søge den Kommunale Kompetencefond, Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller midler fra beskæftigelsesindsatsen. Ring til Uddannalsesakademiet, Birgitte Nielsen, på 22 89 91 89 og få mere at vide om jeres muligheder og hjælp til ansøgningsforløbet.

FAGLIGT NIVEAU
Uddannelsesmodulet er akademiniveau med 5 ECTS point.
ECTS står for European Credit Transfer System. ECTS systemet benyttes til meritoverførsel indenfor videregående uddannelser i Danmark og EU og kan oversættes til andre udenlandske meritberegningssystemer. ECTS point beskriver det faglige indhold og tidsmæssige omfang af den videregående uddannelses enkelte studieelementer. Dette omfatter alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til modulet, herunder skemalagt undervisning, selv studie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt eksamen. 1 ECTS point svarer til 28 timers arbejdsindsats/studieaktivitet. Et akademimodul vægtes med enten 5 eller 10 ECTS point.

ADGANGSKRAV
Deltagere skal opfylde to krav:
Min. to års relevant erhvervserfaring.
Enten en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse eller anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

LOKALER & FORPLEJNING
Læringsdagen og grunduddannelsen kan enten holdes hos jer, hvor I sørger for lokaler og forplejning, eller vi kan booke et andet sted. Direkte omkostninger til lokaler og forplejning kommer oven i kursusprisen, men vi sørger for det praktiske.

TILMELDING
Kontakt Uddannelsesakademiet, Birgitte Nielsen, på 22 89 91 89 og aftal de datoer, som passer jer. Når I er tilmeldt, får I en hensigtserklæring, som skal udfyldes og sendes retur.

MERE INFORMATION
Hvis I har spørgsmål, som ikke er blevet besvaret på det afholdte møde eller på denne side, kan I  ringe til Birgitte Nielsen fra Uddannelsesakademiet på 22 89 91 89 ang. tilmelding og tilskud til uddannelsen. Har I spørgsmål til kursets faglige indhold og afvikling, så ring til underviser Julie Pi på 22 41 10 55.